بسته های موجود

تاثیرگذاری و نفوذ به معنی اقناع و ترغیب دیگران در جهت همراه کردن ایشان و ایجاد پایبندی است. شایستگی «تاثیرگذاری و نفوذ» جزو خوشه‌ی شایستگی‌های «مدیریت بر دیگران»[1] است؛ و بیشتر جنبه‌ی «عاطفی[2]» در عملکرد رهبران را تقویت می‌کند. افرادی با این شایستگی، به‌واسطه‌ی ایجاد درک و اشتیاق درونی، دیگران را برای پذیرش اهداف و ایده‌های خود برانگیخته می‌کنند؛ نه با بهره‌گیری از جایگاه رسمی، اجبار، تشویق و تنبیه، و یا کشمکش‌های قدرت و مذاکره. تأثیرگذاری و نفوذ، مهمترین تصویری است که «محیط و جامعه‌ی» یک رهبر از او دارد.[1] از بین سه خوشه‌ی «مدیریت بر خود»، «مدیریت بر دیگران» و «مدیریت بر کسب‌وکار»

[2] از بین سه جنبه‌ی «فکری»، «عاطفی» و «اجرایی»


خبرهای سایت

عکس محمد مهدی هاشمی
افتتاح کتابخانه‌ی شایستگی‌ها در آینده‌ی نزدیک
از محمد مهدی هاشمی در دوشنبه، 25 آوریل 2016، 7:41
 

نخستین مرحله از مستندسازی تجارب توسعه‌ی شایستگی در این مجموعه، به پایان خود نزدیک می‌شود. کتابخانه‌ی شایستگی‌های مدیریت و رهبری، یکی از فرآورده‌های این مستندسازی است، که به موازات آن در حال تنظیم است. به امید خدا، به‌زودی نسخه‌ی اولیه‌ی کتابخانه افتتاح می‌شود و در دسترس توسعه‌جویان عزیز، قرار خواهد گرفت.